Is this your Giving Circle?

If you're a member of this Giving Circle, you can claim it for free to make updates, inform potential members, and more!

The Awesome Foundation - Yerevan

Join this Grapevine

Become a member and help us make a greater impact together.

About our group

Մենք "Awesome" հիմնադրամի երևանյան մասնաճյուղն ենք: Անկախ մարդկանց մի խումբ, որը նվիրված է մեր իրականությունն ավելի "օսմ" դարձնող գաղափարների աջակցմանը: Առանց ավելորդ գլխացավի և թղթավարության յուրաքանչյուր ամիս մենք $1000-ին համարժեք դրամաշնորհ ենք տրամադրում ամսվա հաղթող նախագծին։ Միակ պահանջն է նախագծի իրականացումը:

Նախագծերը կարող են լինել ծուռ և խելառոտ, բայց պարտադիր՝ իրատեսական։ Մենք չենք աջակցում արդեն գոյություն ունեցող նախագծերի, և դրամաշնորհը պետք է ծածկի իրականացման ծախսերն ամբողջությամբ`բացառելով աշխատավարձեր:


Մենք սիրում ենք՝

1. Նորարար, հետաքրքիր և արտասովոր գաղափարներ, որոնք միավորող են և դրական ազդեցություն ունեն,
2. Գաղափարներ, որոնք հեռուն գնալու ներուժ ունեն,
3. Նախագծեր, որտեղ դրամաշնորհը կարող է խթան հանդիսանալ սկսելու մի նոր բան։

______
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը յուրաքանչյուր ամսվա վերջին օրն է:

Եզրափակիչ փուլ անցած մասնակիցներին մենք հրավիրում ենք մեզ հետ ծանոթանալու և անձամբ ներկայացնելու իրենց նախագիծը:

Հաղթողը հայտարարվում է տեղում:Հաղթող նախագիծը պետք է իրագործվի հայտարարելուց հետո առավելագույնը 3 ամսվա ընթացքում։

Հարցե"ր - awesomeyvn@gmail.com
$77,000
Total Raised
51
Total Donors

Network Affiliation

With 89 chapters spanning 14+ countries, The Awesome Foundation is dedicated to advancing the interest of awesome in the universe, $1000 at a time. Projects range from social issues to cultural and arts initiatives, all reflecting the diversity of The Awesome Foundation.

Location Yerevan, Armenia

Typical grant size $1,000

Contact yvn@awesomefoundation.org

About our group

Մենք "Awesome" հիմնադրամի երևանյան մասնաճյուղն ենք: Անկախ մարդկանց մի խումբ, որը նվիրված է մեր իրականությունն ավելի "օսմ" դարձնող գաղափարների աջակցմանը: Առանց ավելորդ գլխացավի և թղթավարության յուրաքանչյուր ամիս մենք $1000-ին համարժեք դրամաշնորհ ենք տրամադրում ամսվա հաղթող նախագծին։ Միակ պահանջն է նախագծի իրականացումը:

Նախագծերը կարող են լինել ծուռ և խելառոտ, բայց պարտադիր՝ իրատեսական։ Մենք չենք աջակցում արդեն գոյություն ունեցող նախագծերի, և դրամաշնորհը պետք է ծածկի իրականացման ծախսերն ամբողջությամբ`բացառելով աշխատավարձեր:


Մենք սիրում ենք՝

1. Նորարար, հետաքրքիր և արտասովոր գաղափարներ, որոնք միավորող են և դրական ազդեցություն ունեն,
2. Գաղափարներ, որոնք հեռուն գնալու ներուժ ունեն,
3. Նախագծեր, որտեղ դրամաշնորհը կարող է խթան հանդիսանալ սկսելու մի նոր բան։

______
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը յուրաքանչյուր ամսվա վերջին օրն է:

Եզրափակիչ փուլ անցած մասնակիցներին մենք հրավիրում ենք մեզ հետ ծանոթանալու և անձամբ ներկայացնելու իրենց նախագիծը:

Հաղթողը հայտարարվում է տեղում:Հաղթող նախագիծը պետք է իրագործվի հայտարարելուց հետո առավելագույնը 3 ամսվա ընթացքում։

Հարցե"ր - awesomeyvn@gmail.com
$77,000
Total Raised
51
Total Donors

Network Affiliation

With 89 chapters spanning 14+ countries, The Awesome Foundation is dedicated to advancing the interest of awesome in the universe, $1000 at a time. Projects range from social issues to cultural and arts initiatives, all reflecting the diversity of The Awesome Foundation.

Location Yerevan, Armenia

Typical grant size $1,000

Contact yvn@awesomefoundation.org

Join the discussion